O nás

Cieľom centra je poskytnúť individuálnu i skupinovú podporu pre pedagogických zamestnancov v regióne Žilina a Bytča. Prinášame zmeny do vzdelávania a pozývame aktívnych nadšencov učenia do mentoringového programu. Ponúkame inovatívne vzdelávanie, workshopy, aktualizačné vzdelávanie, mastermind skupiny, poradenstvo a rôzne podujatia, ktoré dávajú priestor pre rast všetkých zúčastnených.

Zriaďovateľom je OZ Cesty k podnikaniu. Vznik regionálnych centier iniciovalo MŠVVaŠ ako jednu z kľúčových reforiem
Plánu obnovy a odolnosti SR.

Náš tím

Eva Bittšánska

Mentor

Učiteľka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania detí na primárnom stupni ZŠ, s rozšírením špecializácie o výučbu ANJ. V každodenných činnostiach deti povzbudzuje a podporuje, prebúdza v nich vnútornú motiváciu, učí ich vzájomnej úcte, tolerancii a vedie ich k spolupráci. Veľký potenciál vidí práve v emocionálnej výchove detí, kedy tréningom emocionálnych zručností vedie deti k riešeniu bežných situácií sociálne žiaducim spôsobom. Sama sa snaží byť aktívna v oblasti sebapoznania, sebarozvoja a napredovania nielen v profesijnej oblasti, ale aj vo voľnočasových aktivitách. Jej vášňou je šport a fascinuje ju svet byliniek. 

Renáta Fogeltonová

Mentor

Vzdelávanie vníma ako priestor pre rast všetkých zúčastnených.

Ako učiteľka na SŠ prepája formálne vzdelávanie s neformálnym prostredníctvom voľnočasových aktivít pre deti a mládež v OZ Cesty k podnikaniu. Čas venuje dobrovoľníctvu v rôznych oblastiach. Relaxuje v prírode a pri knihe.

Ján Hrkút

Mentor

Učiteľ s 20 ročnou praxou: ZŠ, SŠ, VŠ,  detský domov. Má skúsenosti s neformálnym vzdelávaním, je zapojený do rôznych dobrovoľníckych aktivít, najmä okolo témy rodičovstva,
manželstva a vzdelávania.
Má rád oblasti, ktoré vyštudoval – filozofia, náboženstvo, estetika. Pohyb
a zmena sú pre neho zdrojom energie, rád športuje, hrá sa a cestuje.

Stanislava Konušiková

Mentor

Vychovávateľka a učiteľka na SZŠ Felix, ktorá vníma veľký zmysel v podpore dospelákov pri práci s deťmi. Školský priestor chápe ako rešpektujúce prostredie, v ktorom sa odráža zrelosť dospelých založená na hodnotách ako sú úcta, dôvera, pravdivosť a empatia. Toto prepojenie dospelých a detí v školskom prostredí  podporuje aj mentoring. Vníma ho ako rovnocenné partnerstvo medzi mentorom a mentorovaným, ktoré prináša benefity pre všetkých zúčastnených.

Jana Labajová

Mentor

Stredoškolská učiteľka Sj, Frj, ktorá má skúsenosti aj s vyučovaním na ZŠ, v jazykových kurzoch a nekvalifikovaných predmetov (Dej, Etv, Obn, Hv, Tšv). Atmosféra na jej hodinách sa zakladá na vzájomnej úcte, rešpekte, empatii a humore. Pri vyučovaní kladie dôraz na aktivizáciu žiakov, ktorých vedie k autonómnosti a tvorivosti, pričom zohľadňuje ich osobnosť. Za neodmysliteľnú súčasť moderného vyučovania považuje metakogníciu. Svoju energiu dobíja športom, turistikou, čítaním, kultúrou, španielčinou, cestovaním.

Marek Matuška

Mentor

Učiteľ prírodovedných predmetov na bilingválnom gymnáziu v Žiline, skúsený mentor (Leaf, Mentória), amatérsky spisovateľ a lektor tvorivého písania (KrKS Žilina). Vyštudoval aprobáciu fyzika-chémia. Svoje predmety sa snaží učiť inovatívne (Líný učitel, Responzívna výučba), skúšal to aj vo francúzskom jazyku. Ak mu ostane voľný čas, baví ho šach, meteorológia, vlaky, kultúra i politika, bicykel a príroda.

Janka Pálfyová

Mentor

Učiteľka ANJ a ekonomických predmetov na SŠ. Vyštudovala odbor Ľudské zdroje a personálny manažment. Niekoľko rokov pracovala v tejto oblasti. Učila dospelých a aj v škôlke. Rada sa vzdeláva, prepája teóriu s praxou, učí sa novým zručnostiam a príjima nové výzvy. S radosťou odovzdáva vedomosti svojim študentom a využíva aktivizujúce spôsoby výučby. Čas s rodinou, hudba, príroda a beh sú oblasťami, ktoré jej  dodávajú energiu. Osvojila si heslo: Miluj čo robíš a rob, čo miluješ.

Ivan Šimko

Mentor

Vzdelávaniu a koučovaniu dospelých sa venuje viac ako 25 rokov a vníma to ako svoje poslanie.

Jeho mottom je: Keď sa máš dobre, rob dobro.

Vo voľnom čase sa venuje aktivitám s mládežou v UPeCe a pro bono koučingu. Má rád svoju rodinu, prírodu, knihy, MTB a beh v prírode.

Miroslava Štaffenová

Mentor

Učiteľka SJL a OBN na základnej škole. Učí takmer 15 rokov. sleduje nové trendy vo vzdelávaní. Vždy otvorená inováciám a pokroku v oblasti pedagogiky. Má rada kreatívne vyučovacie hodiny a hľadá nové spôsoby ako motivovať žiakov k učeniu a zlepšeniu. Za cieľ si kladie, aby vyučovacie hodiny boli pre žiakov zmysluplné a interaktívne. Cestu k žiakom si hľadá cez rozhovor a individuálny prístup. Voľný čas venuje svojim deťom, kresleniu a čítaniu kníh.

Adriana Tvrdá

Mentor

Stredoškolská učiteľka, spoluzakladateľka OZ Cesty k podnikaniu. Venuje sa neformálnemu vzdelávaniu mladých, organizovaniu rôznych akcií, podujatí venované mladým zamerané k hľadaniu vlastnej cesty, k sebapoznávaniu, k vytváraniu ekonomických a morálnych hodnôt.  Baví ju objavovať nové metodiky vo vzdelávaní, spoznávať nových ľudí, chopiť sa nových príležitosti, robiť veci tak, aby mali zmysel a prinášali ovocie.

Monika Urdová

Mentor

Učiteľka matematiky a informatiky na SŠ, rada objavuje a skúša nové
metódy a techniky vo vzdelávaní, ktoré vedú ku kreativite a sebarozvoju. Inšpiráciu hľadá v prírode, v zaujímavých ľuďoch a v každodených životných situáciach.