Mentoring

Čo to je mentoring?

Školský mentoring je proces, v ktorom pomáha mentor mentorovanému objavovať riešenia a rozvíjať jeho vlastný potenciál. Mentor navštívi učiteľa na hodine, pozoruje ju, ale nezasahuje do nej, po skončení dá učiteľovi vyváženú a kvalitnú spätnú väzbu a pomôže mu stanoviť si cieľ a jednotlivé kroky k nemu. Je to hľadanie a objavovanie vlastných riešení. Všetko sa deje v bezpečnom prostredí vzájomnej dôvery, v ktorom sa mentee ani mentor neboja robiť chyby a učiť sa z nich.

Prínosy mentoringu

Nastavenie na rast, sprevádzanie, individuálne i skupinové rozhovory, návštevy na hodinách, spolupráca, zdieľanie, dlhodobý výcvik, učenie cez zážitky a vnímanie druhých vedľa seba.

Kvalitnejšia škola – zavádzanie novej vzdelávacej cesty. Mentoring je založený na partnerskom prístupe a spolupráci. Je orientovaný na podporu učiteľa, ktorá vychádza z jeho potrieb. Pomáha prekonávať prekážky.

Spokojní učitelia – dopad na učiteľa: všestranný rozvoj, vzájomné učenie, rozvoj zručností, poradenstvo, zdroje skúseností, motivácia, spätná väzba, efektívna práca.

Spokojní žiaci – pri  spokojnom učiteľovi sa dobre cítia žiaci, lepšie sa učia. S podporou mentora sa cíti učiteľ v lepšom komforte  a žiaci sa učia  v bezpečnom prostredí. Ak je žiak spokojný, aj rodič je spokojný.

Je dobré mať v škole mentora!

Pre koho je mentoring

Mentoring je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane vedúcich PZ a OZ), pre začínajúcich učiteľov, ktorí hľadajú svoj štýl a cestu učenia, pre skúsených učiteľov, ktorí hľadajú nové impulzy, pohľady a inšpirácie pre svoje učenie, pre vedúcich zamestnancov, ktorí hľadajú podporu vo vzdelávacích oblastiach súvisiacich s prechodom na nové kurikulum.

Ako mentoring prebieha

Po prihlásení sa do mentoringu, Vám bude pridelený jeden z našich mentorov.

S mentorom si na prvom stretnutí dohodnete potrebné informácie: očakávania od mentoringu, nastavenie cieľa, termíny stretnutí – mentoring je dlhodobejšia spolupráca /6 až 10 mesiacov/.

Mentor Vám bude chodiť pravidelne na hodinu, 1-krát za mesiac. Po každej odmentorovanej hodine nasleduje rozhovor spojený s reflexiou, kde s mentorom zdieľate, čo na hodine išlo výborne a kde vidíte priestor na zlepšenie.

Ochutnávka mentoringu 

Z mentoringu môžete mať obavy, je to niečo nové, s čím nemáte skúsenosť.  Ponúkame možnosť si mentoring nezáväzne vyskúšať, ochutnať. Po skúšobnej hodine sa rozhodnete, či vám mentoring „chutí“ a doprajete si ďalší, alebo za rozhodnete nepokračovať.

Priebeh: po vyplnení fromulára Vás bude kontaktovať jeden z našich mentorov, s ktorým si dohodnete podrobnosti, termín…v dohodnutý termín príde mentor na vašu hodinu, po hodine zrealizujete s mentorom mentoringový rozhovor, následne sa  slobodne rozhodnete, či sa chcete zapojiť do mentoringového programu. 

Konzultácia s mentorom

Riešite vo svojej každodennej praxi nejaký problém a neviete ako si s ním poradiť? Máte pocit, že niečo Vám funguje výborne, ale  niekedy nefunguje nič, čo vyskúšate. Obráťte sa na mentora, ktorý Vás vypočuje a pomôže Vám hľadať odpovede a riešenia…

Obrátený mentoring

Hlavná myšlienka spočíva v tom, že hodinu príde odučiť mentor, ktorý využije na hodine nejakú zaujímavú techniku, metódu. Pani učiteľka/ pán učiteľ sa zúčastni na hodine ako pozorovateľ. Použitú techniku alebo metódu následne po skončení hodiny riadne rozoberú, pozrú sa na to, čo fungovalo, ale nezabúdajú zreflektovať aj všetky nedostatky. Takto sa môže učiteľ postupne do svojho portfólia priniesť viac inovácii a zlepšení…

Ako sa prihlásiť na mentoring?

Prosím vyplňte krátky dotazník/formulár. Mentor z nášho tímu Vás osloví, prípadne zodpovie Vaše otázky a spoločne si dohodnete detaily spolupráce.