Responzívna výuka

Jednoduchá definícia by znela – je to výuka zameraná na vzdelávacie potreby žiakov. Ako zlepšiť ich učenie? Času je málo a učiva neubúda. Žiak potrebuje motiváciu v podobe úspechu pri učení. Učiteľ chce zanechať trvalé poznatky pre budúcnosť žiaka. Výsledky hodnotenia majú vplyv na pokrok žiakov pri ďalšom učení, preto by sme sa na jeho základe mohli rozhodovať, ako bude vzdelávanie pokračovať. Toto hodnotenie môžeme nazvať formatívnym alebo hodnotením pre učenie.

Lektor: 

Marek Matuška

Stredoškolský učiteľ prírodovedných predmetov, skúsený mentor, lektor. Venuje sa nielen fyzike a chémii, ale aj modernej didaktike, mäkkým zručnostiam, osobnému rozvoju či tvorivému písaniu.

O workshope:

Prebieha kombinovanou formou. Časť myšlienok je prezentovaných, o ďalších sa diskutuje a niektoré je možné vyskúšať si zážitkovou formou. Témy:

  •  Ako naplánovať zvládnutie množstva učiva
  • Ako ukázať žiakov úspech a čo sa naučili
  •  Ako zistiť, čo si žiaci myslia
  • Ako pomôcť žiakom v napredovaní

O absolventovi:

Absolvent odíde z workshopu s tým, že dokáže:

  • Využívať rôzne formy a metódy formatívneho hodnotenia
  •  Upraviť plánovanie svojich hodín
  • Zaviesť rôzne formy overovania toho, čo sa žiaci naučili a čo si myslia (kľúčová otázka, priepustka…)
  • Dať svojim žiakom adekvátnu spätnú väzbu
Rozsah:
  • 4 – 8 hodín