Moderné tipy a spôsoby výučby cudzích jazykov

Workshop je venovaný učiteľom ANJ, ktorí sa chcú inšpirovať modernými prístupmi výučby jazyka. Na workshope si predstavíme inovatívne metódy, ktoré zatraktívnia vyučovanie a osviežia všetky štyri zručnosti – speaking, reading, writing, listening. Každá aktivita je organizovaná tak, aby žiaci zostali v centre diania vyučovacieho procesu. Súčasťou workshopu je zoznam využiteľných online platforiem a tiež pracovné materiály vhodné k okamžitému použitiu na vyučovacej hodine. Absolvent si vyskúša rôzne aktivity ako napríklad: Ice breaker, Give me five, Positive self talk wheel, Happily / Unhappily …, I have… Who has…?, Sms English, Four Corners

Lektorky: 

Jana Pálfyová

Učiteľka anglického jazyka na Súkromnej strednej odbornej škole s dvoma atestáciami a aprobáciami (odborné ekonomické predmety, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry ). Pôsobí 14 rokov v strednom školstve, má niekoľkoročné skúsenosti s výučbou dospelých i detí v materskej škole.

Eva Bittšánska

Učiteľka na primárnom stupni ZŠ, s rozšírením špecializácie o výučbu ANJ. V každodenných činnostiach deti povzbudzuje a podporuje, prebúdza v nich vnútornú motiváciu, učí ich vzájomnej úcte, tolerancii a vedie ich k spolupráci. 

O workshope:

  •  práca s obrázkami
  • aktivizujúce metódy (zamerané na slovnú zásobu, gramatiku, rozprávanie, písanie)
  • krátke tipy a warm up aktivity na spestrenie hodiny

O absolventovi:

  • absolvent si osvojí a vyskúša aktivizujúce metódy využiteľné pri výučbe jednotlivých oblastí jazyka, a to v práci vo dvojici či
    skupine
  • Nadobudne zručnosť efektívne pracovať s obrázkami.
  • Súčasne získa tipy a námety pre zatraktívnenie výučby a motiváciu žiakov.

Rozsah

  • 2 – 4 hodiny

Interaktívne a inovatívne vzdelávanie zamerané na praktické využitie moderných nástrojov na vyučovacích hodinách. /Kahoot, GeopardyLabs, Umelá inteligencia – jazyk. modul GPT4, Wocabee, Word Art, Free Mind, Escape rooms…/  Praktické návody ako si vytvoriť jednoduché pomôcky prostredníctvom EDU aplikácií.

Aktualizačné vzdelávanie ponúkame základným školám zadarmo. 
Rozsah a obsah vzdelávania si môžete navoliť podľa Vašich potrieb.

Obsah aktualizačného vzdelávania:

1. Problémy a príležitosti digitalizácie vzdelávania  /1hod./
Úvod do otázok digitalizácie v škole, motivácia a odstránenie obáv z využíania IKT vo vzdelávaní.
 2. Gamizácia vs. konštruktivistický prístup vo vzdelávaní    /1hod./
Je využívanie hier vo zdelávaním nástraha alebo príležitosť? Praktické ukážky.
3. EDU aplikácie (Kahoot, JeopardyLabs, Socrative…)    /4 hod./
Praktický nácvik nástrojov vzdelávania pomocou aplikácií.
4. Umelá inteligencia – jazykový modul GPT4 (ako nebyť za žiakmi pozadu)    /2 hod./
Základné informácie, nástrahy, príležitosti.
 5. Didaktické hry v PowerPointe + Myšlienkové mapy     /2 hod./
Tradičný nástroj, ktorý sa dá využiť na tvorbu didaktických hier.
 6. Escape rooms    /2 hod./
Hravá metodika ako sa učiť pomocou únikovej hry.
 7. Wocabee, Word Art, Free Mind   /1 hod./
Jazyková aplikácia pre výučbu cudzích jazykov (AJ, NJ) v rozsahu slovná zásoba, gramatika, hry, testy, myšlienkové mapy.
 8. WordWall   /2 hod./
Interaktívne a inovatívne školenie zamerané na praktické využitie moderných nástrojov na vyučovacích hodinách. Pomôže stať sa efektívnym učiteľom, ktorý využíva technológie ako sú wordwall, QR kódy a mobily na vyučovaní. Zlepšenie výučby a väčšia miera zaangažovanosti žiakov.

 

Ukončenie a výstup:  Potvrdenie o absolvovaní  vzdelávania – workshopov /rozsah hodín/.