Kurikulárna reforma a štátny vzdelávací program

Workshop sa zaoberá dvomi aktuálnymi témami: Kurikurálna reforma a nový Štátny vzdelávací program (ďalej len ŠVP). Účastníkom umožní oboznámiť sa nielen s dôvodmi zmeny kurikula, ale aj so základnými zmenami oproti súčasnosti a postupnosťou zavádzania týchto zmien. V druhej časti sa venuje samotnému ŠVP vrátane jeho nových častí a rámcového učebného plánu. Súčasťou workshopu sú prednášky a diskusia s učiteľmi.

Lektori:

Miroslava Štaffenová

Učiteľka ZŠ, má 15-ročnú prax a zároveň pracuje ako mentorka v RCPU pre okresy Žilina a Bytča.

Ivan Šimko

Skúsený lektor a kouč s viac ako 25 ročnou praxou vo vzdelávaní dospelých pracoval a istý čas aj viedol krajské pracovisko NIVaM v Žiline.

O workshope:

 • východiská zmien v kurikule
 • súčasnosť vs. budúcnosť
 • plán implementácie ŠVP
 • nový ŠVP a jeho hlavné ciele
 • profil absolventa
 • nové časti ŠVP: gramotnosti, metakognícia, charakter
 • rámcový učebný plán

O absolventovi:

 • Absolvent workshopu bude schopný popísať dôvody zmeny kurikula, bude vedieť identifikovať rozdiely medzi
  súčasným a novým kurikulom a tiež bude schopný vysvetliť postup implementácie kurikula do praxe.
 • Zároveň absolvent workshopu získa prehľad o štruktúre nového ŠVP, bude vedieť identifikovať odlišnosti od súčasného ŠVP
  a bude flexibilnejšie reagovať na zmeny , ktoré sa pripravujú v školstve v súvislosti s kurikulárnou reformou.

Rozsah:

2 – 3 hodiny